...
#1521, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 58
 • Skin: 19
 • Acc số: #1521
 • Rank: unrank
 • Tướng: 58
 • Skin: 19

7,000 đ
...
#1522, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 63
 • Skin: 26
 • Acc số: #1522
 • Rank: unrank
 • Tướng: 63
 • Skin: 26

8,000 đ
...
#1527, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 72
 • Skin: 20
 • Acc số: #1527
 • Rank: unrank
 • Tướng: 72
 • Skin: 20

9,000 đ
...
#1540, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 62
 • Skin: 34
 • Acc số: #1540
 • Rank: unrank
 • Tướng: 62
 • Skin: 34

9,000 đ
...
#1543, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 66
 • Skin: 18
 • Acc số: #1543
 • Rank: unrank
 • Tướng: 66
 • Skin: 18

8,000 đ
...
#1545, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 67
 • Skin: 29
 • Acc số: #1545
 • Rank: unrank
 • Tướng: 67
 • Skin: 29

9,000 đ
...
#1821, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 72
 • Skin: 31
 • Acc số: #1821
 • Rank: unrank
 • Tướng: 72
 • Skin: 31

9,000 đ
...
#1826, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 67
 • Skin: 28
 • Acc số: #1826
 • Rank: unrank
 • Tướng: 67
 • Skin: 28

9,000 đ
...
#1827, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 57
 • Skin: 27
 • Acc số: #1827
 • Rank: unrank
 • Tướng: 57
 • Skin: 27

8,000 đ
...
#1828, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 62
 • Skin: 27
 • Acc số: #1828
 • Rank: unrank
 • Tướng: 62
 • Skin: 27

8,000 đ
...
#1875, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 50
 • Skin: 31
 • Acc số: #1875
 • Rank: unrank
 • Tướng: 50
 • Skin: 31

7,000 đ
...
#1901, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 141
 • Skin: 68
 • Acc số: #1901
 • Rank: unrank
 • Tướng: 141
 • Skin: 68

19,000 đ
...
#1903, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 149
 • Skin: 62
 • Acc số: #1903
 • Rank: unrank
 • Tướng: 149
 • Skin: 62

19,000 đ
...
#1907, ig: AFK : 300
 • Rank: unrank
 • Tướng: 154
 • Skin: 73
 • Acc số: #1907
 • Rank: unrank
 • Tướng: 154
 • Skin: 73

21,000 đ
...
#1908, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 139
 • Skin: 83
 • Acc số: #1908
 • Rank: unrank
 • Tướng: 139
 • Skin: 83

20,000 đ
...
#1920, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 141
 • Skin: 76
 • Acc số: #1920
 • Rank: unrank
 • Tướng: 141
 • Skin: 76

19,000 đ
...
#1925, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 61
 • Skin: 27
 • Acc số: #1925
 • Rank: unrank
 • Tướng: 61
 • Skin: 27

8,000 đ
...
#1929, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 74
 • Skin: 16
 • Acc số: #1929
 • Rank: unrank
 • Tướng: 74
 • Skin: 16

9,000 đ
...
#1949, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 155
 • Skin: 85
 • Acc số: #1949
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 155
 • Skin: 85

31,000 đ
...
#1950, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 156
 • Skin: 90
 • Acc số: #1950
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 156
 • Skin: 90

32,000 đ
...
#1951, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 156
 • Skin: 102
 • Acc số: #1951
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 156
 • Skin: 102

33,000 đ
...
#1952, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 60
 • Skin: 21
 • Acc số: #1952
 • Rank: unrank
 • Tướng: 60
 • Skin: 21

7,000 đ
...
#1953, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 71
 • Skin: 15
 • Acc số: #1953
 • Rank: unrank
 • Tướng: 71
 • Skin: 15

8,000 đ
...
#1956, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 64
 • Skin: 11
 • Acc số: #1956
 • Rank: unrank
 • Tướng: 64
 • Skin: 11

7,000 đ
...
#1958, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 47
 • Skin: 15
 • Acc số: #1958
 • Rank: unrank
 • Tướng: 47
 • Skin: 15

6,000 đ
...
#1961, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 52
 • Skin: 14
 • Acc số: #1961
 • Rank: unrank
 • Tướng: 52
 • Skin: 14

6,000 đ
...
#1964, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 42
 • Skin: 26
 • Acc số: #1964
 • Rank: unrank
 • Tướng: 42
 • Skin: 26

6,000 đ
...
#1965, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 45
 • Skin: 17
 • Acc số: #1965
 • Rank: unrank
 • Tướng: 45
 • Skin: 17

6,000 đ
...
#1985, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 109
 • Skin: 60
 • Acc số: #1985
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 109
 • Skin: 60

25,000 đ
...
#1986, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 3
 • Tướng: 110
 • Skin: 42
 • Acc số: #1986
 • Rank: GOLD 3
 • Tướng: 110
 • Skin: 42

24,000 đ
...
#1987, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 73
 • Skin: 23
 • Acc số: #1987
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 73
 • Skin: 23

19,000 đ
...
#1989, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 91
 • Skin: 44
 • Acc số: #1989
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 91
 • Skin: 44

22,000 đ
...
#1994, ig: không có afk
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 86
 • Skin: 30
 • Acc số: #1994
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 86
 • Skin: 30

16,000 đ
...
#1997, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 105
 • Skin: 37
 • Acc số: #1997
 • Rank: unrank
 • Tướng: 105
 • Skin: 37

13,000 đ
...
#1998, ig: không có afk
 • Rank: PLATINUM 2
 • Tướng: 122
 • Skin: 58
 • Acc số: #1998
 • Rank: PLATINUM 2
 • Tướng: 122
 • Skin: 58

31,000 đ
...
#1999, ig: không có afk
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 124
 • Skin: 82
 • Acc số: #1999
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 124
 • Skin: 82

23,000 đ
...
#2001, ig: không có afk
 • Rank: PLATINUM 3
 • Tướng: 152
 • Skin: 201
 • Acc số: #2001
 • Rank: PLATINUM 3
 • Tướng: 152
 • Skin: 201

44,000 đ
...
#2002, ig: không có afk
 • Rank: PLATINUM 1
 • Tướng: 138
 • Skin: 55
 • Acc số: #2002
 • Rank: PLATINUM 1
 • Tướng: 138
 • Skin: 55

33,000 đ
...
#2003, ig: không có afk
 • Rank: PLATINUM 4
 • Tướng: 155
 • Skin: 95
 • Acc số: #2003
 • Rank: PLATINUM 4
 • Tướng: 155
 • Skin: 95

37,000 đ
...
#2004, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 2
 • Tướng: 155
 • Skin: 179
 • Acc số: #2004
 • Rank: GOLD 2
 • Tướng: 155
 • Skin: 179

38,000 đ
...
#2008, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 122
 • Skin: 67
 • Acc số: #2008
 • Rank: unrank
 • Tướng: 122
 • Skin: 67

17,000 đ
...
#2009, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 124
 • Skin: 52
 • Acc số: #2009
 • Rank: GOLD 4
 • Tướng: 124
 • Skin: 52

26,000 đ
...
#2010, ig: không có afk
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 147
 • Skin: 84
 • Acc số: #2010
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 147
 • Skin: 84

26,000 đ
...
#2011, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 2
 • Tướng: 130
 • Skin: 80
 • Acc số: #2011
 • Rank: GOLD 2
 • Tướng: 130
 • Skin: 80

29,000 đ
...
#2012, ig: không có afk
 • Rank: PLATINUM 4
 • Tướng: 156
 • Skin: 152
 • Acc số: #2012
 • Rank: PLATINUM 4
 • Tướng: 156
 • Skin: 152

41,000 đ
...
#2015, ig: không có afk
 • Rank: PLATINUM 3
 • Tướng: 153
 • Skin: 256
 • Acc số: #2015
 • Rank: PLATINUM 3
 • Tướng: 153
 • Skin: 256

48,000 đ
...
#2020, ig: không có afk
 • Rank: GOLD 3
 • Tướng: 156
 • Skin: 144
 • Acc số: #2020
 • Rank: GOLD 3
 • Tướng: 156
 • Skin: 144

36,000 đ
...
#2021, ig: không có afk
 • Rank: PLATINUM 2
 • Tướng: 141
 • Skin: 97
 • Acc số: #2021
 • Rank: PLATINUM 2
 • Tướng: 141
 • Skin: 97

36,000 đ
...
#2024, ig: không có afk
 • Rank: PLATINUM 4
 • Tướng: 155
 • Skin: 174
 • Acc số: #2024
 • Rank: PLATINUM 4
 • Tướng: 155
 • Skin: 174

43,000 đ
...
#2026, ig: không có afk
 • Rank: SILVER 2
 • Tướng: 138
 • Skin: 75
 • Acc số: #2026
 • Rank: SILVER 2
 • Tướng: 138
 • Skin: 75

24,000 đ
...
#2029, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 67
 • Skin: 38
 • Acc số: #2029
 • Rank: unrank
 • Tướng: 67
 • Skin: 38

9,000 đ
...
#2035, ig: không có afk
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 33
 • Skin: 16
 • Acc số: #2035
 • Rank: SILVER 4
 • Tướng: 33
 • Skin: 16

9,000 đ
...
#2038, ig: không có afk
 • Rank: SILVER 2
 • Tướng: 45
 • Skin: 14
 • Acc số: #2038
 • Rank: SILVER 2
 • Tướng: 45
 • Skin: 14

10,000 đ
...
#2042, ig: không có afk
 • Rank: unrank
 • Tướng: 61
 • Skin: 11
 • Acc số: #2042
 • Rank: unrank
 • Tướng: 61
 • Skin: 11

7,000 đ